ലേഖനങ്ങൾ

May 2021

എ.ആർ -രാമചന്ദ്രൻ

ഓപ്പോൾമാർ

വീണ്ടുമൊരു ലോക് ഡൗൺ കാലം – പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരിയ്ക്കൽ കൂടി പോയാലോ – അച്ഛൻ, അപ്പൻമാർ ഇവരെ കുറിച്ച് എഴുതി. അവരുടെ ഓപ്പോൾ മാരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതണ്ടേ -എഴുതി നോക്കാം….

May 2020

എ.ആർ -രാമചന്ദ്രൻ

അനുഭവങ്ങൾ

മാർച് 24 – 25 തിയ്യതികളിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനല്ലാതായിപ്പോയ പോലെ ഒരു തോന്നൽ – ഈഇരിപ്പ് എന്നാണാവസാനിക്കുക – പേടി തോന്നുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫേസ് ബുക്കിൽ പ്രീതിയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാനിടയായത് .


ഊമൻകുത്ത്

പണ്ട് ഇല്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണിത് ഉരലിൽ ഇടിച്ചാണുണ്ടാക്കേണ്ടത്.

ചോ൪ച്ച അഥവാ മണിയ൯

പൺട് ഇല്ലത്ത് മഴക്കാലത്ത് ഓടുകളുടെ ഇടയിൽ ക്കൂടിയുള്ള ചോർച്ച ചെറിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു.

സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്ക് പ്രായമാകുന്നില്ല; പരസ്പരം താങ്ങായി ഈ ഡോക്ടര്‍മാര്‍

കോഴിക്കോട് നഗരത്തില്‍ നിന്നും

ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ

ഇല്ലത്ത് ആദ്യമായി ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ വന്നത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ബോമ്പേലെ ഏട്ടൻ റേഡിയോ വാങ്ങി ചക്രപാണി പിഷാരടി